Nuo gegužės 29 dienos nustoja galioti LT ID (Beta) versija. Siekiant naudotis LT ID paslaugomis ir toliau, būtina atnaujinti LT ID aplikaciją. Kaip tai padaryti, rasite čia.

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, kurie kreipiasi į valstybės įmonę Registrų centrą (toliau – Registrų centras) dėl nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų bei jų kūrimo įrangos  paslaugos teikimo, konsultacijų dėl šios paslaugos teikimo ir lankymosi interneto svetainėje www.ltid.lt

Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Registrų centras, įmonės kodas 124110246, adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius | Tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt, interneto svetainės adresas: https://www.registrucentras.lt.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą Registrų centre galite susipažinti Registrų centro interneto svetainės skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“: https://www.registrucentras.lt/asmens_duomenu_apsauga/.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, galite kreiptis į Registrų centro duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu: duomenusauga@registrucentras.lt arba paštu adresu: Studentų g. 39, 08106 Vilnius.

Registrų centras Jūsų asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, Nuotolinio elektroninio parašo sertifikatų užsakymo, išdavimo ir naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Nuotolinio el. parašo taisyklės), Nuotolinio elektroninio spaudo sertifikatų užsakymo, išdavimo ir naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Nuotolinio el. spaudo taisyklės) bei kitais teisės aktais.

Tvarkomi asmens duomenys

Jūsų asmens duomenys tvarkomi žemiau nurodytais tikslais, teisėtais pagrindais ir apimtimi:

  • nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų bei jų kūrimo įrangos  paslaugos teikimo tikslu. 

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ir pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą, kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, vykdant Nuotolinio el. parašo taisyklėse ar (ir) Nuotolinio el. spaudo taisyklėse nurodytų teisė aktų reikalavimus.

Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

vardas, pavardė, asmens kodas / užsieniečiui suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas,  asmens tapatybės dokumento tipas, asmens tapatybės dokumento numeris, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefono numeris, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys.

Nurodyti Jūsų asmens duomenys saugomi  10 metų pasibaigus nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų galiojimui ar sustabdžius šių sertifikatų galiojimą.

  • konsultacijų dėl nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų ir kūrimo įrangos paslaugos teikimo tikslu. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą. 

Tvarkomi šie užklausą pateikusio fizinio asmens duomenys: 

Vardas, pavardė, juridinio asmens, kuriam atstovaujate, pavadinimas, kontaktinis duomuo: telefono numeris arba elektroninio pašto adresas.

       Nurodyti asmens duomenys saugomi 3 mėnesius po konsultacijos suteikimo. 

  • slapukų naudojimo interneto svetainėje www.ltid.lt tikslu. Būtinieji slapukai naudojami siekiant užtikrinti šios interneto svetainės veikimą teisėto intereso pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą. Nebūtinieji slapukai naudojami Jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą. Detali informacija apie būtinuosius ir nebūtinuosius slapukus pateikiama žemiau esančioje lentelėje „Naudojami slapukai“.  Slapukų nustatymus galite pakeisti savo interneto naršyklėje. Jūs galite ištrinti įrašytus slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.  Kaip tai galite padaryti rasite: slapukų nustatymai Firefox; slapukų nustatymai Chrome; slapukų nustatymai Safari web ir iOS; slapukų nustatymai Microsoft Edge; slapukų nustatymai Opera.

LTID.LT svetainėje naudojami šie slapukai:

SLAPUKO PAVADINIMASNAUDOJIMO PASKIRTISGALIOJIMO LAIKAS
Būtinieji slapukai
cookieyes-consent“CookieYes” nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.1 metai
_GRECAPTCHA“Google Recaptcha” paslauga nustato šį slapuką, kad atpažintų robotus ir apsaugotų svetainę nuo kenkėjiškų šlamšto atakų.6 mėn.
Nebūtinieji slapukai**
Analitiniai slapukai
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.1 metai 1 mėnuo 4 diena
_ga“Google Analytics” nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.1 metai 1 mėnuo 4 diena
_fbp “Facebook” nustato šį slapuką, kad po apsilankymo svetainėje būtų rodomi skelbimai “Facebook” arba skaitmeninėje platformoje, naudojančioje “Facebook” reklamą.3 mėn.

 ** Nurodyti nebūtinieji slapukai yra naudojami trečiųjų šalių: Google (privatumo politiką rasite čia)  ir Facebook (Meta) (privatumo politiką rasite čia).

Savo duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus arba galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad interneto naršyklėse (pvz., „Chrome“ „Firefox“, „Internet Explorer“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus — atskirai po vieną arba visus iš karto. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, slapukų nustatymo parametrus reikia patikrinti visose naršyklėse. Siekiant suprasti šiuos nustatymus arba gauti daugiau informacijos, klientui gali padėti naršyklėse pateiktos nuorodos arba naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimas. Informaciją detaliau apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, klientas gali rasti apsilankęs www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Taip pat trečiųjų šalių tvarkomą informaciją apie jus galite valdyti kaip nurodyta trečiųjų šalių privatumo politikose. Google privatumo politiką rasite čia, Facebook (Meta) (privatumo politiką rasite čia.

Asmens duomenų teikimas

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas (už Europos sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų) nėra perduodami. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Registrų centrą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai);

2. Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis);

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis); 

Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). 

Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

Informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Registrų centre rasite Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių III Skyriuje „Duomenų subjekto teisės“ . 

Jeigu nesutinkate su Registrų centro veiksmais tvarkant Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.