Nuo gegužės 29 dienos nustoja galioti LT ID (Beta) versija. Siekiant naudotis LT ID paslaugomis ir toliau, būtina atnaujinti LT ID aplikaciją. Kaip tai padaryti, rasite čia.

LT ID programėlės privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika skirta asmenims, kurie atsisiunčia ir įsidiegia LT ID programėlę, skirtą užsakyti ir įsidiegti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) teikiamą nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo kūrimo paslaugą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Registrų centras, įmonės kodas 124110246, adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius | Tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt, interneto svetainės adresas: https://www.registrucentras.lt.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą Registrų centre galite susipažinti Registrų centro interneto svetainės skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“:
https://www.registrucentras.lt/asmens_duomenu_apsauga/.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, galite kreiptis į Registrų centro duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu: duomenusauga@registrucentras.lt arba paštu adresu: Studentų g. 39, 08106 Vilnius

Registrų centras Jūsų asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, Nuotolinio elektroninio parašo sertifikatų užsakymo, išdavimo ir naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Nuotolinio el. parašo taisyklės), Nuotolinio elektroninio spaudo sertifikatų užsakymo, išdavimo ir naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Nuotolinio el. spaudo taisyklės) bei kitais teisės aktais.

Tvarkomi asmens duomenys

Jūsų asmens duomenys tvarkomi žemiau nurodytu tikslu, teisėtu pagrindu ir apimtimi:

  • nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų bei jų kūrimo įrangos  paslaugos teikimo tikslu. 
  • Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ir pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą, kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, vykdant Nuotolinio el. parašo taisyklėse ar (ir) Nuotolinio el. spaudo taisyklėse nurodytų teisė aktų reikalavimus.
  • Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

vardas, pavardė, asmens kodas arba užsieniečiui suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas,  asmens tapatybės dokumento tipas, asmens tapatybės dokumento numeris, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefono numeris, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys.

  • Nurodyti Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų pasibaigus ar sustabdžius nuotolinio elektroninio parašo ar (ir) elektroninio spaudo sertifikatų galiojimą.
Asmens duomenų teikimas

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas (už Europos sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų) nėra perduodami. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Registrų centrą dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai);

2. Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis);

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis); 

Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). 

Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

Informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Registrų centre rasite Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių III Skyriuje „Duomenų subjekto teisės“ . 

Jeigu nesutinkate su Registrų centro veiksmais tvarkant Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.